Nevşehir İl İçi Atama Kurası İlanı Yayımladı

2020 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edildi

Nevşehir İl İçi Atama Kurası İlanı Yayımladı

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün25.02.2019 tarih ve 2833-88088132 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 inci maddesi hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2020 yılı Kasım dönemi atamaları için;

GENEL ESASLAR:

2020 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir.
2020 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama başvuruları, 16/10/2020 tarihinde başlayıp, 21/10/2020 tarihinde Saat:17:00’da sona erecektir.

Atama talebinde bulunan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfi Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir.
Atama talebinde bulunacak personel Ekip Portaldan alacakları Hizmet Puanını gösterir belge ile İl İçi Tayin Talep Formunu doldurarak kurum amirinin onayından sonra kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine en geç 2
3/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Müracaatta bulunacak personel en fazla 3 (üç) tercih yapabilecektir.
a)
Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 01/07/2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdeminde eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları kurumlarına başvuru esnasında alınacaktır, başvuru esnasında hizmet puanına itirazı olmayanların sonradan yapacağı hizmet puanı itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Alınan hizmet puanı itirazları Müdürlüğümüzce değerlendirilerek yerleştirme işlemi

yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini
23/10/2020 tarihi mesai bitimine

kadar görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere başvurular dikkate alınmayacaktır.

7- 8-

9- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

10- 2020 yılı İl İçi Yer Değişikliği Suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde belirlenen sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

11- Atama kurası sonucu atamaları yapılıp atamalarını kendi istekleri ile iptal ettirenler ile ayrılış- başlayış işlemlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaktır.

12- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte www.nevsehirism.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

13-İlan edilen yerlere il dışından Merkez Teşkilat tarafından herhangi bir nedenle atama yapılması durumunda ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik olabilir. Bu nedenle ilan edilen birimde PDC dolu olduğu takdirde atama yapılmayacaktır.

14- İl içi yer değişikliği komisyonumuzca değerlendirilip kesin sonuçlar Müdürlüğümüz internet sitesinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanı tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

15-MÜNHAL VE KISITLAMALAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN UNVAN/BRANŞ VE KURUMLAR HARİCİNDE YAPILAN MÜRACAATLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MÜRACAAT SINIRLAMALARI:

1- Aşağıda belirtilen statüde bulunan personel atama talebinde bulunamayacaktır.
a) Son başvuru tarihine kadar kadrolu kurumunda en son göreve başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yılını doldurmayan,

b) 663 Sayılı KHK Kapsamında sözleşmeli statüde çalışan,
c) 657 Sayılı Kanunun 45/A, 4B, 4C, 4D maddel
erine göre istihdam edilen,
ç) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı,
d) Sürekli İşçiler,

e) DHY'li olarak görev yapan personel,
f) 4924 Sözleşmeli Statüde görev yapan personel,
g) Son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde bulunanlar (doğum, askerlik vb.)
h) Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya

müracaat edemeyecektir.
I)
Kura son başvuru tarihinden önce, haklarındaki atama kararını iptal ettirenler hariç olmak

üzere haklarında merkez teşkilat tarafından yürütülmekte olan veya kesinleşmiş bir atama kararı olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

i) İlan edilen yerlere il dışından Merkez Teşkilat tarafından herhangi bir nedenle atama yapılması durumunda ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik olabilir. Bu nedenle ilan edilen birimde PDC dolu olduğu takdirde atama yapılmayacaktır.
j) Eş durumu, sağlık
ve öğrenim mazereti nedeniyle atanmış olanlar müracaatta bulunamayacaklardır.

2- Son 2 (iki) yıl içerisinde disiplin incelemesi nedeniyle görev yeri değişen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER