Gazi Üniversitesi 4.b'li Sağlıkçı Alıyor

Gazi Üniversitesi 4.b'li Sağlıkçı Alıyor

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

POZİSYON NO

POZİSYON

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

ADET

1

Eczacı

KPSS ŞARTI YOKTUR

Eczacılık lisans programından mezun olmak.

2

2

Diyetisyen

KPSS/P3

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

2

3

Biyolog (Mikrobiyoloji)

KPSS/P3

Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinin Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Virüs ve Mantar enfeksiyonlarının tanısı üzerine az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak.

1

4

Biyolog (İmmünoloji)

KPSS/P3

Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinin Merkez İmmünoloji Laboratuvarında IFA yöntemleri üzerine az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak.

1

5

Hemşire

KPSS/P3

Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

5

6

Hemşire ( Diyaliz )

KPSS/P3

Hemşirelik lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Sağlık Bakanlığı onaylı Diyaliz Sertifikasına sahip olmak ve en az 1 (bir) yıl hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak

5

7

Laborant

KPSS/P93

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2

8

Diğer Sağlık Personeli (Paramedik)

KPSS/P93

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

7

9

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter )

KPSS/P93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

5

10

Diğer Sağlık Personeli (Fizik Tedavi)

KPSS/P93

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

1

11

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)

KPSS/P93

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2

12

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

KPSS/P93

Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en  az 1 (bir) yıl Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak.

3

13

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

KPSS/P93

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Bilgisayarlı Tomografi Ünitelerinde İleri Bilgisayarlı Tomografi incelemeleri konusunda en az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak.

1

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 2. 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında  istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
 6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
 • Adayların //personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
 • Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM Web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
 • Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir.
 • Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru işlemleri 30.09.2019 – 14.10.2019 arasında yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
 • Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İletişim Telefonları: (0312) 202 24 10 / (0312) 202 89 54 / (0312) 202 24 08 / (0312) 202 24 52 / (0312) 202 24 49

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER