Avukatların 2021 Dönem Tayini Başvuruları Hakkında Duyuru

Avukatların 2021 Dönem Tayini Başvuruları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; Bakanlığımız taşra teşkilatında, Avukat kadrosunda görev yapan personelimizin nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7’nci maddesi uyarınca Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Mezkûr Yönergenin; Yer değişikliği taleplerinde uyulması gereken hususlar başlığı altında düzenlenen 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında; ‘‘Avukatların atama, görevlendirme ve yer değişikliklerinde; ildeki avukat sayısı ve iş yükü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatınca sonuçlandırılır.’’ hükmü uyarınca atamaya yönelik iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesinin İlke ve usûller başlığı altında düzenlenen 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının ç bendinde; ‘‘ Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine yapılan (Daire başkanı ve üstü kadrolar hariç) atama, nakil ve görevlendirmelere ilişkin onay yazılarında ilgili birimin teklifi veya birim amirinin parafı, avukatların nakil ve görevlendirmelerinde Hukuk Müşavirliğinin teklifi veya uygun görüşü bulunacaktır.’’ hükmü yer almaktadır. Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04/06/2021 tarihli ve E.21549 sayılı yazıları ile, bünyelerinde yapılan iş yükü analizine göre İl Sağlık Müdürlüklerinde hâlihazırda ihtiyacı olan ve ihtiyaç fazlası olan illerin sayılarına ait tablo düzenlendiği ve düzenlenen listede ihtiyaç fazlası olarak gösterilen illerden ihtiyacı olduğu belirtilen illere olacak şekilde iş yükü analizine göre kabûlü mümkün olmayacak nakil taleplerinin yapılmasına mâni olarak zaman ve emek israfının önlenebilmesi için mezkûr listelere göre başvuruların değerlendirilmesi cihetine gidilmesi talebi bildirilmiştir. Yukarıda zikredilen mevzuata ve açıklamalara istinaden kamu hizmetinin etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen ülke genelinde avukatların adil ve dengeli dağılımını sağlamak ve artan ihtiyaçları en aza indirebilmek amacıyla


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

EK-1 SAYILI LİSTEDE YER ALAN İHTİYAÇ OLAN İLLERE YÖNELİK, BELİRTİLEN İHTİYAÇ FAZLASI AVUKAT KADAR

EK-2 SAYILI LİSTEDE İHTİYAÇ FAZLASI OLAN İLLERDEN NAKİL TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI VE BU CİHETTE NAKLEN ATAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR.

Bu minvalde belirlenen başvuru esasları şunlardır:

1-Bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü emrinde en az 1 (bir) yıl görev yapmış olanlar müracaat edebilecektir.

2-Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği sınavı sonucu atananlar, atandıkları yerlerde en az 2 (iki) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaklarından mezkûr şartı yerine getirmeyenler müracaat edemeyeceklerdir.

3-Başvuruya ait talepler 25/06/2021 tarihine kadar bulundukları İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olup, İl sağlık Müdürlüklerince yapılacak değerlendirmeler sonunda başvurusu uygun görülenlerin talepleri en geç 02/07/2021 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir. 4-Sadece Ek-1 sayılı ihtiyaç hasıl olan iller ve Ek-2 sayılı ihtiyaç fazlası illerin saptandığı listelerde belirtilen sayı kadar standart/kadro dahilinde atama işlemi gerçekleştirilecektir. 5-Belirtilen sayıdan fazla müracaat olması halinde ise sırasıyla; a) Bulunduğu ildeki hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Yine eşitlik halinde ise yaş itibarıyla büyük olanlara öncelik tanınacaktır. 6-Bu suretle ataması gerçekleştirilenler atandıkları yerde fiilen en az 1 (bir) yıl süre ile görev yapmadıkça isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaklardır. İlgililere ilanen duyurulur.

Ek Liste 1.pdf

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER